Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 003 3069, ar platību 2455 m2, nosacītā cena – EUR 12000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 003 3070, ar platību 2440 m2, nosacītā cena – EUR 10200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1020,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 003 3071, ar platību 2401 m2, nosacītā cena – EUR 10300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1030,00.

Objektu izsoles notiks 2017.gada 30.jūnijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 30.jūnija plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit elektroniski

Pļavas iela 23

Pļavas iela 25

Pļavas iela 27

un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.