Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3067, ar platību 2641 m2, nosacītā cena – EUR 12000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2, nosacītā cena – EUR 12200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1220,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3069, ar platību 2455 m2, nosacītā cena – EUR 12000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00.

Objektu izsoles notiks 2018. gada 13. aprīlī plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, līdz 2018. gada 13. aprīlim plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties eletroniski šeit

Pļavas iela 19

Pļavas iela 21

Pļavas iela 23

un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.