Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • zemesgabalu „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.80330031263, ar platību 0,062ha, nosacītā cena–3100,00EUR, nodrošinājuma nauda–310,00EUR;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas ielā 21, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra Nr.80130033068, ar platību 2415m2, nosacītā cena– 12200,00EUR, nodrošinājuma nauda– 1220,00EUR;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra Nr.80130033069, ar platību 2455m2, nosacītā cena– 12000,00EUR, nodrošinājuma nauda– 1200,00EUR.

Objektu izsoles notiks 2018.gada 13.jūlijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija– Saulkrastu novada domē, 102.kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 13.jūlijam plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr.LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Vēsma 218

Pļavas iela 21

Pļavas iela 23

un Saulkrastu novada domē, 102.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā darba laikā.