Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0658, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1171 m2, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 10 600,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1060,00;
  • “Vēsma 40”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1182, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 610 m2, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3800, 00, nodrošinājuma nauda – EUR 380,00.

Objektu izsoles notiks 2019.gada 9.augustā plkst. 10.00, 10.30, Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 100. kabinetā domes darba laikā līdz 2019. gada 9.augusta plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit Neibādes iela 10 “Vēsma 40” , kā arī ar tiem var iepazīties Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.