Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumu, Saulkrastu novada pašvaldība iznomā zemes īpašuma Raiņa iela 18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0047, daļu 0,1388 ha platībā ar mērķi – izstāžu telpas - kafejnīcas būvniecība Saulkrastu novada vēstures popularizēšanai, tematisku ekspozīciju veidošanai, fotoizstāžu un semināru organizēšanai.

 

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 12.aprīlis (ieskaitot).

 

Pieteikumu uz zemes nomu iesniegt Saulkrastu novada domē 201.kabinetā.

 

Informācija pa tālruni 67142518.