Saulkrastu vidusskola, reģ. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidātus

direktora vietnieka izglītības jomā ( profesijas kods 1345 04 ) vakancei.

Darba apraksts: Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu, piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu, piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, veikt klašu komplektēšanu, pedagogu tarifikāciju, organizēt izglītojamo pārbaudes darbus, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību, vadīt izglītības iestādes audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības: Izglītība: atbilstoša Ministru kabineta noteikumu Nr. 569„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punkta prasībām.

  • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
  • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
  • pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā 5 gadi;
  • pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi (pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un svešvalodu zināšanas;
  • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
  • labas komunikācijas spējas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
  • saskarsmes kultūras un ētikas normu ievērošana.

Alga 1125 EUR (1 likme 40 stundas nedēļā)

Slodze: viena vesela darba slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Direktora vietnieka izglītības jomā” līdz 2019. gada 25. jūnijamuz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu vidusskola. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle