Saulkrastu vidusskola

reģ. Nr.4313901093

aicina pieteikties kandidātus darbā izglītības psihologa vakancei

( profesiju klasifikatora kods 2634 03 ).

Darba apraksts:

Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte, izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos, izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas jautājumos; piedalīšanās aktivitātēs, kas ir vērstas uz sociālpsiholoģiskajos pētījumos atklāto nelabvēlīgo faktoru ietekmes mazināšanu skolā, atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā; piedalīties izglītojamo, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādē; sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; sagatavot rakstiskus atzinumus par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību.

Prasības: augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds )

Prasmes: labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē, prasme plānot un organizēt savu darbu izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apjoms ne mazāks kā 40 akadēmiskās stundas ); vēlama vismaz 2 gadu pieredze izglītības psihologa amatā

Valsts valodas prasmes: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

Izglītības līmenis: 5.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija: izglītības psihologs (5. PKL) vai psihologs ( 5.PKL) un profesionālais maģistrs grāds psiholoģijā. Profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par psihologa profesionālo pilnveidi.

Atalgojums 846 EUR ( 1 pedagoģiskā likme 30 stundas nedēļa)

Slodze: pilna pedagoģiskā slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Izglītības psihologs” līdz 2019. gada 23. augustam uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle

Aktuāls līdz: 23.08.2019.