Pie dzīvokļa īpašuma nav labierīcības un ūdens. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jeb izsoles sākumcena – 4400euro, nodrošinājuma nauda – 440euro. Izsole notiks 2020. gada 17. jūlijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē, 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17. jūlijam plkst. 9.45.

Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS “SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazītiesŠEIT un pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūlija numurā.