Saulkrastu novada dome pārdod otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900 0594, un sastāv no 1 istabas dzīvokļa ar platību 19,42 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 1942/17532 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra Nr.80130030494). Pie dzīvokļa īpašuma nav labierīcības un ūdens.

Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jeb izsoles sākumcena 4400 euro, nodrošinājuma nauda – 440 euro.

Izsole notiks 2020.gada 20.novembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst.10.00.

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.novembra plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.