Saulkrastu novada dome nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldības nekustama īpašuma nomu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra Nr. 8013 002 0259, Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 14596 kv.m platībā.

Izsole notiks 2019. gada 18. janvārī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Izsoles statuss – bez rezultāta