Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošudzīvokļaīpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 81-5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums8013 900 0594, un sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 19,42 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 1942/17532 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra Nr.80130030494).

Pie dzīvokļa īpašuma nav labierīcības un ūdens. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jeb izsoles sākumcena – 4400euro, nodrošinājuma nauda – 440euro. Izsole notiks 2020.gada 17.jūlijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst.10.00. Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē, 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst. 9.45.

Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS “SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūlija numurā.