Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu:

  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 32, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2 un mežaudzi, nosacītā cena – EUR 12808,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1280,80.

Objekta izsole notiks 2019.gada 24.maijā plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 24.maija plkst. 9.50 .

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.