Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • zemes īpašumu Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1937, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0682 ha, nosacītā cena – EUR 6 900,00, nodrošinājuma nauda – EUR 690,00;
  • zemes īpašumu Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0629 ha, nosacītā cena – EUR 6300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 630,00;
  • zemes īpašumu Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,059 ha, nosacītā cena – EUR 5700,00, nodrošinājuma nauda – EUR 570,00.

Objektu izsoles notiks 2017.gada 26.maijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 26.maija plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit elektroniski Devītā iela 121

Devītā iela 85

Devītā iela 20

un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.