Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” aicina jauniešus no šī gada aprīļa līdz jūlijam piedalīties projekta „Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu novada attīstības procesos” aktivitātēs.

Aktivitāšu apraksts un norises laiks atrodams ŠEIT!

Sīkāka informācija: Vaira Cīrule, 29450691

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam sadaļas „1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” apakšsadaļas “1.2. Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros, 2017. gada 06. martā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai iesniedza projektu „Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu novada attīstības procesos”.

Projekta vispārējais mērķis:

“Sniegt ieguldījumu efektīvā jauniešu iesaistē Saulkrastu novada attīstības procesos”.

Projekta mērķauditorija:

Ne mazāk kā 11 Saulkrastu novadā dzīvojošu jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem sastāvā, tiks izvēlēta projekta sadaļā “2.5. Projekta aktivitātes” minētās 1. aktivitātes “Projekta mērķauditorijas piesaiste” ietvaros, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 1.pantu “Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.” un 2017. gada 22. februāra Saulkrastu novada domes sēdē apstiprināto iekšējo noteikumu “Saulkrastu jauniešu domes nolikums” 7.punktā teikto “Saulkrastu Jauniešu domi ievēl kopsapulcē, kuru izziņo vismaz 10 dienas iepriekš. Jauniešu domi ievēl 11 cilvēku sastāvā uz vienu gadu.”

Projekta īstenošanas laiks:

No 24.04.2017 – 09.07.2017.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros par piesaistīto publisko finansējumu (100% no attiecināmajām izmaksām, jeb 1689,80 EUR) tiks īstenotas iepriekš minētās aktivitātes.