Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsākusi ilgtermiņa projektu “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā!”. Saulkrastu novada pašvaldība ir viena no septiņām Latvijas pašvaldībām, kura piedalās šajā projektā, lai veidotu stratēģisku un ilgtermiņa jaunatnes politiku novadā. 

Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Projektā piedalās 20 Eiropas valstu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Nacionālās aģentūras. Tā ietvaros notiks dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts pašvaldībām, ņemot vērā to vajadzības:

  • individuālās attīstības stratēģijas un darba plāna izveide darba ar jaunatni kvalitātes celšanai;
  • grupu un individuālās tikšanās;
  • regulārs mentorings un konsultācijas darba plāna realizācijas laikā;
  • iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs;
  • pieredzes braucieni Latvijā un Eiropā;
  • atbalsts “Erasmus+: Jaunatne darbībā” esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Projekta laika ietvars:

  • projekta pirmā aktivitāte notika 16., 17. februārī, kur pašvaldību jaunatnes jomas pārstāvji tikās divu dienu apmācībās Rāmavas muižā, lai uzsāktu projekta darbību. Tika izveidots stratēģiskais plāns turpmākajam darbam. Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvji, kā savu mērķi izvirzīja: veicināt jauniešu līdzdalību un aktivitāti Saulkrastu novadā.
  • situācijas apzināšanās pašvaldībās, individuālās attīstības stratēģijas un darba plāna izveide – 2017. gada februāris – aprīlis.
  • aktivitātes darba ar jaunatni uzlabošanai pašvaldībās – 2017. gada maijs – 2018. gada aprīlis.
  • izvērtēšanas pasākums – 2018. gada maijs.

Projekta piedalās, un Saulkrastu novada pašvaldību pārstāv Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Vaira Cīrule, Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane un jaunietis Renārs Peksis.