Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2017.gada 18.oktobrī plkst. 14:00

Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

2. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā