Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.09.2015. lēmumu, Saulkrastu novada pašvaldība iznomā zemes īpašumu ar apbūves tiesībām Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 0,0516 ha.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 9. novembris (ieskaitot).

 

Pieteikumu uz zemes nomu iesniegt Saulkrastu novada domē 201.kabinetā.Informācija pa tālruni 67142518.