Šī gada 2. oktobrī plkst. 17.00 Jauniešu mājā Saulkrastos, Raiņa ielā 7, notiks dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme, uz kuru aicināti visi interesenti. 

 

 

Plāna izstrādes mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Tas tiek izstrādāts 12 gadu periodam.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra var iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu gan klātienē, sanāksmju laikā, gan rakstiski! Rakstiskos priekšlikumus lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fondam (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, [email protected]) līdz 2019. gada 15. oktobrim.

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962.gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai. 2002.gadā dabas parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000, lai saglabātu piejūras apstākļiem raksturīgās kāpu, mežu, pļavu un ūdeņu dzīvotnes un ar tām saistītās augu un dzīvnieku sugas.

Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.