Saulkrastu novada dome aicina reģistrētas biedrības, nodibinājumus un kooperatīvās sabiedrības iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašvaldība ir paplašinājusi projektu iesniedzēju loku– šogad projektus iespējams pieteikt arī kooperatīvām sabiedrībām, kas atbilst Kooperatīvo sabiedrību likumam, piemēram, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības.

Projektu konkursa mērķi:

    • Stiprināt un veidot pilsonisko sabiedrību.
    • Veicināt vides aizsardzību un labiekārtošanu.
    • Atbalstīt mūžizglītību.
    • Veicināt Saulkrastu novada atpazīstamību.
    • Atbalstīt sabiedrības rīkotus kultūras un sporta pasākumus.

Projekta pieteicējs projektu konkursā drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2019.gada 30.novembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek Saulkrastu novadā un/vai ieguvējiem no projekta rezultātiem lielākoties jābūt Saulkrastu novada iedzīvotājiem.

Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 2000euro, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām. Pretendentam ir tiesības pieprasīt avansu projekta īstenošanai līdz 90% no piešķirtā Saulkrastu novada domes līdzfinansējuma. Pretendentam jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no projekta kopējās summas.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama sadaļā Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība/Nevalstiskās organizācijas/, kā arī Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Projekta pieteikuma oriģinālus līdz 2019.gada 7.maijam plkst.17.00 vienā eksemplārā lūgums iesniegt personiski Saulkrastu novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Saulkrastu novada domei, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160, vai iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected].

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Paulu Lielmani (tālrunis 28322033, e-pasts [email protected]).