Pirmās un Svētku ielu izbūves dēļ no š.g. 7.jūnija līdz 2019.gada 22.februārim noteikti satiksmes ierobežojumi Ainažu, Bīriņu un A.Kalniņa ielās. Darbus veic SIA “Buildimpeks”. Atbildīgais būvdarbu veicējs A.Grundmanis, tālr.67164643.

 

Ielu būvdarbi norisinās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros.