Saulkrastu novada dome paziņo, ka 2020.gada 23.oktobrī plkst.11:00 Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (domes sēžu zāles telpā, 2.stāvā) notiks Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – ēkas ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0168 127 – Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8033 501 0028, daļas – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar telpu grupas kadastra apzīmējumu Nr.8033 001 0168 127 002 (turpmāk – 002): 002 – 1 (7,1 m2), 002 – 2 (3,5 m2), 002 – 3 (6,6 m2), 002 – 4 (85,1 m2), 002 – 5 (6,7 m2), 002 – 6 (8,8 m2), 002 – 7 (10,3 m2), 002 – 8 (3,1 m2), 002 – 9 (1,4 m2) – 132,6 m2 platībā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli, uz 10 (desmit) gadiem ar mērķi saimnieciskās darbības – restorāna vai kafejnīcas ierīkošanai un darbībai.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00

Otrdienās no 8:30 – 17:00

Trešdienās no 8:30 – 17:00

Ceturtdienās no 8:30 – 18:00

Piektdienās no 8:00 – 14:00 (bez pusdienas pārtraukuma)

Pusdienas pārtraukums (izņemot piektdienas) – no 12:00 – 12:30

Pēdējā darba dienā pirms svētku dienas, darba laiks tiek saīsināts par divām stundām,

Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, 100.kabinetā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv līdz 2020.gada 23. oktobra plkst. 9:45.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs EUR 265,20 (divi simti sešdesmit pieci euro 20 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, EUR 55,70 (piecdesmit pieci euro 70 centi) 21% PVN.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi), izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 26,52 (divdesmit seši euro un 52 centi). Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai persona, kura vēlas piedalīties Izsolē vecis nodrošinājuma iemaksu 10% apmērā no izsoles sākuma maksas – EUR 26,52 (divdesmit seši euro un 52 centi) apmērā, veicot bezskaidras naudas norēķinu Saulkrastu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA 0050 0085 2894 8, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nodrošinājums dalībai izsolē par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8033 501 0028”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.