Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

1) dzīvokļa īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 26-2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 900 0645, kas sastāv no dzīvokļa ar platība 42,7 m2 un 4270/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacītā cena – EUR 6 300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 630,00 ;

 

2) dzīvokļa īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 26-3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 900 0725, kas sastāv no dzīvokļa ar platība 20,4 m2 un 2040/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacītā cena – EUR 4 500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 450,00.

Objektu izsoles notiks 2015.gada 22.maijā plkst.10.00 un 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2015. gada 22.maija plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv (sadaļas Dome apakšadaļā Domes lēmumi 25.03.2015.) un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.