Septembra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) parakstīja līgumu ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo personu apvienību, kas sastāv no SIA „WESEMANN”, UAB „Edrija” un AS „Siguldas būvmeistars” par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu.

Plānots, ka vismaz 850 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde.

Projekts paredz:

1) kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides nodrošināšanu, kas tiks sasniegta, realizējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas komponentes, kas tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu;

2) vides piesārņojuma samazināšanu Saulkrastu aglomerācijā, kas tiks panākta, realizējot notekūdens savākšanas tīklu paplašināšanu, izbūvējot jaunus notekūdeņu savākšanas tīklus un kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī pārbūvējot esošo sūkņu staciju, tādējādi samazinot lokālos piesārņojuma avotus;

3) visu Saulkrastu aglomerācijas iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz atbilstošu attīrīšanas vietu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, attiecībā uz visiem aglomerācijas iedzīvotājiem ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam gan par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi, gan par decentralizēto kanalizācijas risinājumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā. Papildus tam SKS turpinās piedāvāt izlīdzinātā un atliktā maksājuma veikšanas iespējas jaunu patērētāju pieslēgumu izveidošanai, kā arī atvieglotus noteikumus tehnisko noteikumu saņemšanai. Prioritāri kanalizācijas pieslēgumu izbūve tiek plānota īpašumiem, kuros ir deklarēti iedzīvotāji.

Projekta kopējā summa ir 4430000,00 eiro, no kuriem 3136976,00 eiro sedz KF. Pašlaik tiek uzsākti tīklu projektēšanas darbi. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā. Viss projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam.

Projektēšanas un būvniecības darbus paredzēts veikt 7 posmos:

I posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Liepu ielas rajonā”;

II posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūras un Melnsila ielu rajonā”;

III posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Krasta un Ziemeļu ielu rajonā”;

IV posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mednieku un Inčupes ielu rajonā, Pabaži”;

V posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Palejas ielu rajonā”;

VI posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā”;

VII posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā, II kārta”.

Posms

Iela

Kanalizācijas (K) tīkli, m

Ūdensapgādes (Ū) tīkli, m

I posms

Amatnieku

122

Zvaigžņu

110

Jomas

102

Jaunā

200

Liepu

237

210

II posms

Melnsila

545

545

Laimdotas

118

Meža prosp.

245

Jūras prosp.

147

300

Bebru

60

Rītupes

516

Irbenāju

226

226

Duntes

306

Upes

897

897

Pērļu

350

III posms

Zušu

412

Ziemeļu (Ainažu)

299

Zvejnieku

385

360

Viļņu

90

Tilta

115

115

Mazā Zvejnieku

168

168

Mētru

270

Kastaņu

243

Ausekļu

216

IV posms

Kadiķu

237

Kaijas

147

Lašu/Rīgas

300

Mednieku

300

Skuju

168

Vidus

136

Kāpu

755

Inčupes

234

234

Miera

204

Rīgas

295

655

V posms

Dīķu

77

Palejas

313

313

Avotu

118

Nometņu

65

VI posms

Zaļā

242

Baltijas

515

200

Draudzības

1374

Ganību

263

263

Lapu

203

Kapteiņu

431

Celtnieku

1435

Enkuru

315

315

Mārsila

VII posms

Tallinas

821

Neibādes

178

Bražu

127

Lapu

581

Saivas

158