Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Lilastes kāpas" ēku/būvju,nekustamajos īpašumos „Emīlijas" un „Amandas", Lilastē, Saulkrastu novadā.

 

Paredzētās darbības vieta: nekustamajos īpašumos „Emīlijas” (kadastra numurs 8033 004 0517) un „Amandas” (kadastra numurs 8033 004 0518), Lilastē, Saulkrastu novadā.

 

Ierosinātājs: SIA „Lilastes kāpas” (Reģ. Nr. 40003715150, adrese: Mazā Skolas iela 2-1, Rīga, LV-1050).

 

Informācija par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 8-n par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 9.decembrī, novērtējuma programma izsniegta 2014. gada 16. oktobrī. Ziņojums „SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju un inženierkomunikāciju izbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra” novērtējums” sagatavots 2015. gada maijā.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. jūnijā plkst. 17:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ar ziņojumu var iepazīties Saulkrastu novada domē, Apmeklētāju pieņemšanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā –www.environment.lv

 

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 29. jūnijam var iesniegt SIA „Lilastes kāpas”, sūtot tos uz adresi Mazā Skolas iela 2 – 1, Rīga, LV-1050 (tālr. 67358095, elektroniskā pasta adrese: [email protected] ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: [email protected], interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).