Publiskajai apspriešanai tiek nodoti lokālplānojuma projekti.

Publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma projekts, kas ietver zemes gabalu Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477.

Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).

Publiskās apspriešana laikā no 2021.gada 20.janvāra līdz 2021.gada 1.martam lokālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ievietots Saulkrastu pašvaldības mājas lapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lvhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16951

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā vai e-pastā[email protected]līdz 2021.gada 1.martam.

Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu Nr.2063 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9, Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis mainīt zemes vienības Rīgas iela 82B Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu “Publiskās apbūves teritorija” (P) uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”(DzM), blakus esošajās zemes vienībās Rīgas iela 86B un Jūras iela 9 precizēt plānotās izmantošanas iespējas, paredzot apbūvei nepieciešamās infrastruktūras izveidi.

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību Rīgas iela 82B, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 80130030332, zemes vienību Rīgas iela 86B, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 80130033065 un zemes vienību Jūras iela 9, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 80130030339, kopējā platība 9,33 ha.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā, vai e-pastā[email protected]no 2021.gada 1. februāra līdz 2021. gada 10. martam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Lokālplānojuma teritorija