SIA "Saulkrastu komunālserviss", vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV-2160, 2015.gada 25.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids               Spēkā esošais tarifs (bez PVN)            Piedāvātais tarifs (bez PVN)           Tarifa palielinājums (%)

 

Siltumapgādes pakalpojuma tarifs                     64,33                                                     71,37                                                 10,9%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tai skaitā: kurināmā cenu un darbinieku atalgojuma izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

 

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA “Saulkrastu komunālserviss” telpās Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Guntaru Ozoliņu, tālrunis: 67951361.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, e-pasta adrese: apsaimniekoš[email protected], faksa Nr.: 67951817, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: [email protected] 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.