Lai saņemtu palīdzību un atbalstu, Labklājības ministrija aicina no vardarbības cietušos pieteikties valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem visā Latvijā. Tie ietver speciālistu konsultācijas un atbalstu, kā arī 30 dienu rehabilitācijas kursu ar izmitināšanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, cietusī persona aicināta vērsties pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai saņemt konsultāciju, zvanot pa cietušo atbalsta tālruni 116 006. Pakalpojumu var saņemt visi, kas cietušas no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, kā arī no fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem un vardarbīgas kontroles.

Vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vardarbībā cietušie var saņemt šādus valsts apmaksātus pakalpojumus:
• rehabilitāciju ar izmitināšanu – 30 dienu rehabilitāciju (papildus 30 dienu rehabilitācija, maksimāli 60 dienas);
• individuālas konsultācijas – 10 speciālistu konsultācijas, ko sniedz sociālais darbinieks, psihologs, jurists (10 papildus konsultācijas, maksimāli 20 konsultācijas).