Saulkrastu novada dome informē, ka 2018. gada 29. augusta domes sēdē, pamatojoties uz  saitstošajiem noteikumiem Nr.SN 13/2017 “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” pieņemti lēmumi:

Nr. 717 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas attiecībā uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177;

Nr.718 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas attiecībā uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177.