2020. gada 17. augustā tika sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde, kurā no amata tika atbrīvots domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide (Latvijas Zaļā partija).

Ārkārtas sēdi sasaukt pieprasīja astoņi domes deputāti, savā pieprasījumā paužot viedokli: “B.Veide galvenokārt iesaistījies saimniecisko jautājumu risināšanā, piedalījies būvsaupulcēs. Tomēr virkne projektu tikuši neveiksmīgi virzīti, kas rezultātā radījis neskaitāmus jautājumus par pašvaldības nelietderīgu līdzekļu izlietošanu, veicinājis projektu ievērojamu aizkavēšanos (Saulkrastu estrāde, 6 ielu būvniecības/remonta projekts, siltumtrases projekts, LED apgaismojuma projekts, u.c.), kas raisa jautājumus par kompetenci vai sliktākā gadījumā ieinteresētību. Bruno Veidem ir bijusi iespēja kontrolēt visu saimniecisko projektu procesu no sākuma līdz galam, tāpēc, mūsuprāt, B.Veidem ir jāuzņemas līdzatbildība par šo projektu nekvalitatīvo gaitu.”

Ievērojot apstākli, ka, saskaņā ar likumu, vietniekam obligāti ir jābūt, par domes priekšsēdētāja vietnieci tika iecelta Oksana Vanaga, taču O.Vanaga par šo darbu algu nesaņems, jo domes priekšsēdētāju aizvietos tikai brīžos, kad priekšsēdētājs būs atvaļinājumā vai citā prombūtnē.

Ietaupītie līdzekļi tiks novirzīti lietderīgi – pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai.