Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, Akācijas ielā 7A, Saulkrastos:

Kokmateriālu apjoms krautuvē:

  1. Zāģbaļķi 25.16 m(neto);
  2. Malka 11.09 m3 (neto);
  3. Papīrmalka 5.84 m(neto).

Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos pa sortimentiem.

Kokmateriālu nosacītā cena 1424,62 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit četrieuro,62 centi). Izsoles sākumcena ir 1424,62 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit četrieuro,62 centi).Norādītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas pieskaita pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksānodrošinājumu 10 %apmērā no nosacītās cenas –142,46 euro (viens simts četrdesmit divieuro 46 centi) apmērā.

Izsole notiks 2020. gada 23.oktobrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 23.oktobra, plkst. 9.45.

Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS “SEB Banka”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt kokmateriālu krautuvi dabā Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņojot apskates laiku pa tālruņa numuru 67142518.