Sludinājums par projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam īstenošanai

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 3.maijam.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 109 373.38  EUR

Finansējums pieejams sekojošai stratēģijas rīcībai:

Rīcības Nr.

ELFLA1

Rīcības nosaukums:

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Mērķis:

Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums:

109 373.38 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem

100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas)

Maksimālā atbalsta intensitāte

Individuālam projektam – 70%

Kopprojektam – 80%

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”

Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, [email protected]

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi [email protected].