Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 250,47 m3, kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 7283,21 EUR (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs eiro, 21 cents), nodrošinājums – 10% apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas – 728,32 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi eiro, 32 centi) apmērā.